anta

Koning (basileus)

Koningen van de aarde

...
Openbaringen 1 5 en van  Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de  doden, de heerser over de  vorsten van de  aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn  bloed,
Openbaringen 5 9 En ze zetten een nieuw  lied in: ‘U verdient het om de  boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor  God mensen gekocht uit alle  landen en  volken, van elke  stam en  taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een  koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’
Openbaringen 6 15 Koningen (van de aarde), machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken,  slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen.
Openbaringen 10 11 Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen (en talen)  profeteren.’
Openbaringen 16 14 Dat zijn  demonische  geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde (bewoonde wereld) bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.
Openbaringen 17 2 De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’
Openbaringen 17 18 De  vrouw die je zag is de  grote stad, die heerst over de koningen op aarde.’
Openbaringen 18 3 Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar  wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’
Openbaringen 18 9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen.
Openbaringen 19 18 Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’ 19 Ik zag dat  het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.
Openbaringen 21 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun ( eer en) lof.

God en Jezus Christus als koningen

...
Openbaringen 11 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.
Openbaringen 12 10 Toen hoorde  ik een luide  stem in de  hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn [691messias]. Want de  aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.
Openbaringen 15 3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het  lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
Openbaringen 17 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen  overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.
Openbaringen 19 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige  watermassa’s en van krachtige  donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.
Openbaringen 19 16 Op zijn  kleding en op zijn dij staat de  naam ‘Hoogste Heer en koning’.

Overige koningen

...
Openbaringen 9 11 Hun koning is de engel van de  onderaardse diepte; zijn naam luidt  Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks (is zijn naam) Apollyon.
Openbaringen 17 12 De tien  hoorns die je zag zijn tien  koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen.

Heersen samen met God

...
Openbaringen 18 7 Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!
Openbaringen 20 4 Ook zag ik  tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de  zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken (en vanwege het  Woord van God); zij hadden het beest en zijn  beeld niet aanbeden en ook zijn  merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot  leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de [691messias].
Openbaringen 20 6 Gelukkig en  heilig?? zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede  dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de [691messias] zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.
Openbaringen 22 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de  zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.