anta

Openbaringen 9, Vers 18

3781 - 575 - Prep
ΑΠΟ
ἀπὸ
apo
By
3782 - 3588 - Art-GFP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
 - 
3783 - 5140 - Adj-GFP
ΤΡΙΩΝ
τριῶν
triōn
three
3784 - 4127 - N-GFP
ΠΛΗΓΩΝ
πληγῶν
plēgōn
plagues
3785 - 3778 - DPro-GFP
ΤΟΥΤΩΝ
τούτων
toutōn
these
3786 - 615 - V-AIP-3P
ΑΠΕΚΤΑΝΘΗΣΑΝ
ἀπεκτάνθησαν
apektanthēsan
was killed
3787 - 3588 - Art-NNS
ΤΟ
τὸ
to
a
3788 - 5154 - Adj-NNS
ΤΡΙΤΟΝ
τρίτον
triton
third
3789 - 3588 - Art-GMP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
of
3790 - 444 - N-GMP
ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ἀνθρώπων
anthrōpōn
mankind
3791 - 1537 - Prep
ΕΚ
ἐκ
ek
by
3792 - 3588 - Art-GNS
ΤΟΥ
τοῦ
tou
the
3793 - 4442 - N-GNS
ΠΥΡΟΣ
πυρὸς
pyros
fire
3794 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
3795 - 3588 - Art-GMS
ΤΟΥ
τοῦ
tou
the
3796 - 2586 - N-GMS
ΚΑΠΝΟΥ
καπνοῦ
kapnou
smoke
3797 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
3798 - 3588 - Art-GNS
ΤΟΥ
τοῦ
tou
the
3799 - 2303 - N-GNS
ΘΕΙΟΥ
θείου
theiou
brimstone
3800 - 3588 - Art-GNS
ΤΟΥ
τοῦ
tou
 - 
3801 - 1607 - V-PPM/P-GNS
ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ
ἐκπορευομένου
ekporeuomenou
proceeding
3802 - 1537 - Prep
ΕΚ
ἐκ
ek
out of
3803 - 3588 - Art-GNP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
the
3804 - 4750 - N-GNP
ΣΤΟΜΑΤΩΝ
στομάτων
stomatōn
mouths
3805 - 846 - PPro-GM3P
ΑΥΤΩΝ
αὐτῶν
autōn
of them

Vertaling NBG

Een derde deel van de mensen werd  gedood door deze drie  plagen, het vuur, de rook en de  zwavel die uit hun mond kwamen.

Uitleg van de tekst

...

Navigatie

Verzen

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [15] 1 2 3 4 5 6 7 8 [16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21