anta

Openbaringen 14, Vers 20

6114 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
6115 - 3961 - V-AIP-3S
ΕΠΑΤΗΘΗ
ἐπατήθη
epatēthē
was trodden
6116 - 3588 - Art-NFS
Η
the
6117 - 3025 - N-NFS
ΛΗΝΟΣ
ληνὸς
lēnos
winepress
6118 - 1855 - Prep
ΕΞΩΘΕΝ
ἔξωθεν
exōthen
outside
6119 - 3588 - Art-GFS
ΤΗΣ
τῆς
tēs
the
6120 - 4172 - N-GFS
ΠΟΛΕΩΣ
πόλεως
poleōs
city
6121 - 2532 - Conj
ΚΑΙ
καὶ
kai
and
6122 - 1831 - V-AIA-3S
ΕΞΗΛΘΕΝ
ἐξῆλθεν
exēlthen
flowed
6123 - 129 - N-NNS
ΑΙΜΑ
αἷμα
haima
blood
6124 - 1537 - Prep
ΕΚ
ἐκ
ek
out of
6125 - 3588 - Art-GFS
ΤΗΣ
τῆς
tēs
the
6126 - 3025 - N-GFS
ΛΗΝΟΥ
ληνοῦ
lēnou
winepress
6127 - 891 - Prep
ΑΧΡΙ
ἄχρι
achri
as high as
6128 - 3588 - Art-GMP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
the
6129 - 5469 - N-GMP
ΧΑΛΙΝΩΝ
χαλινῶν
chalinōn
bridles
6130 - 3588 - Art-GMP
ΤΩΝ
τῶν
tōn
of the
6131 - 2462 - N-GMP
ΙΠΠΩΝ
ἵππων
hippōn
horses
6132 - 575 - Prep
ΑΠΟ
ἀπὸ
apo
to the distance of
6133 - 4712 - N-GMP
ΣΤΑΔΙΩΝ
σταδίων
stadiōn
stadia
6134 - 5507 - Adj-GMP
ΧΙΛΙΩΝ
χιλίων
chiliōn
one thousand
6135 - 1812 - Adj-GMP
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ
ἑξακοσίων
hexakosiōn
six hundred

Vertaling NBG

De  wijnpers werd buiten  de stad getreden. Er kwam een grote stroom  bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.

Uitleg van de tekst

...

Navigatie

Verzen

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [9] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [10] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [14] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [15] 1 2 3 4 5 6 7 8 [16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21