anta

Engel van de profetie

De ware boodschapper uit het verhaal, de engel die de profetie (uitleg) van Jezus doorgeeft aan Johannes.
Openbaringen 1 1 Openbaring van  Jezus Christus, die hij van  God ontving om aan de  dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn  engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar  Johannes.

Meteen in het eerste vers wordt duidelijk gemaakt dat de profetie die Johannes gaat ontvangen aan hem wordt overgedragen door een engel (boodschapper). Deze engel is nog niet in beeld, hij verschijnt pas in De sleutels van het dodenrijk, voorafgegaan door zijn stem die klinkt als een bazuin. In de verzen 13-16 wordt beschreven hoe hij eruit ziet.

Openbaringen 1 13 en daartussen (tussen de  lampenstandaards) iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het  geluid van geweldige  watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven  sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend  zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle  zon.

Het is kennelijk nogal een indrukwekkende verschijning, want Johannes schrikt zich een slag in de rondte. Dan wordt duidelijk hoe de scheppende God via zijn engelen communiceert. Het is de stem van de engel die we horen, maar hij spreekt in de ik-vorm alsof hij God zelf is. Dit kan tot verwarring leiden, en men kan denken dat deze figuur God is, of Jezus, maar het is in het eerste vers volstrekt duidelijk gemaakt dat we met een boodschapper te maken hebben. Deze engel maakt echter duidelijk de woorden van de Allerhoogste te spreken.

Openbaringen 1 17 Toen ik hem zag viel ik als  dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die  leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de  dood en van het  dodenrijk.

Aan het eind van de Apocalypse wordt dit nog een keer bevestigd. Het is niet God, noch Jezus, die hier voor ons staat, maar Zijn engel.

Openbaringen 22 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is (deze  woorden zijn) betrouwbaar en waar. De Heer, de God die  profeten  bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’
Openbaringen 22 8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden.
Openbaringen 22 16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de  gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende  morgenster.’