anta

Beest met zeven koppen

Het Beest is de heerser van de begeerten van de tweede lichaamsregio, de hartstreek. Zijn nummer is wereldwijd bekend als 666. Astrologisch wordt hij gerepresenteerd door het sterrenbeeld Cetus. In de Onderaardse Diepte staat hij bekend als Abaddon. Hij verslaat de Twee Getuigen, draagt de Hoer van Babylon en er is een beeld van hem gemaakt dat breed aanbeden wordt.

Het Beest is één van de vier ‘monsters’ die de mens achtervolgen. De hoogste, {573|Het Lam}, regeert het hoofd. Het Beest is heerser van de hartstreek, de derde, de {583|Rode Draak} heerst over de buikregio en de laagste, {589|De Valse Profeet} beïnvloedt de geslachtsdrift.

Levensverhaal

Het levensverhaal van Het Beest is te lezen in de verzen waarin hij een rol speelt. Net als de Rode Draak heeft hij zeven koppen en tien horens. De zeven koppen representeren de zeven lunaire krachten, die inwerken op de zeven energiepunten van het lichaam. De tien horens zijn vijf paren die elk een positief en een negatief aspect vormen van de vijf solaire krachten (levenswinden).

Het Beest wordt pas echt goed geïntroduceerd in hoofdstuk 13, maar hij wordt al eerder even genoemd. Zijn vaste woonplaats is de Onderaardse Diepte, waar hij heer en meester is, en bekend staat onder de naam Abaddon. In deze opmaat verslaat hij de Twee Getuigen.

Openbaringen 11 7 Wanneer  zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de  onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen  overwinnen en hen  doden.

Introductie

De omschrijving van Het Beest is een allegaartje. Hij heeft zeven koppen, maar in het volgende vers een bek als een leeuw. Waar de horens zitten is niet duidelijk en over welke godslasterlijke namen op zijn koppen staan kunnen we alleen speculeren (wij denken: wellust, vraatzucht, hebzucht, gemakzucht, woede, jaloezie, hoogmoed).

Het hogere intellect wordt gesymboliseerd door de leeuw. Het lagere intellect, waar Het Beest over regeert, wordt daarom uitgebeeld met een pseudo-leeuw, een hybridevorm met elementen van andere dieren. De stem van het lagere intellect imiteert met zijn leeuwenbek het hogere intellect, maar met zijn berenpoten is hij traag op zijn voeten.

Het Beest ontvangt zijn kracht van de Rode Draak, zoals het lagere intellect voortkomt uit de passies en verlangens van de lagere lichaamsregio’s. Dit materiële intellect wordt bewonderd door de hele wereld, zoals nu ook materiële denkers de norm zijn, terwijl spirituele leiders vaak niet serieus genomen worden.

Het Beest met de tien horens Das Tier mit den zehn Hörnern und das Tier mit den Lammshörnern, Ottheinrich-Bibel, Bayerische Staatsbibliothek, 1532

Openbaringen 13 1 Toen zag  ik uit de  zee een  beest opkomen. Het had tien hoorns en zeven koppen; het had een kroon op elke  hoorn, en er stonden godslasterlijke  namen op zijn koppen.
Openbaringen 13 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was (tot de  dood); het was een dodelijke verwonding, maar de  wond genas. Vol bewondering ging de hele  wereld achter het beest aan. 4 Iedereen aanbad de  draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het opende zijn bek en lasterde  God, zijn naam en zijn  woning en hen die in de  hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de  heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle  landen en  volken, over mensen van elke  stam en  taal.

Het Beest speelt een belangrijke rol in het leven van de {588|Hoer van Babylon}, zie aldaar.

Openbaringen 17 3 Ik raakte in  vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een  vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien hoorns.

Betekenis

Nu volgt een stukje Bijbelse ironie. De engel belooft het geheim te onthullen van de betekenis van de Vrouw en Het Beest, maar wat we krijgen is niets anders dan nog meer verhullende taal.

Het Beest dat je zag, heeft – in tegenstelling tot de mens – geen eigen en tijdloos bestaan; het ontstaat, groeit, vergaat en wordt weer ontbonden. Het was, en is niet en zal toch weer zijn. Het wordt samengesteld uit de restanten van de schijnwereld, oprijzend uit de diepte, en na de zuivering van de ziel zal het daar weer terugkeren.

De vrouw staat symbool voor het fysieke leven. Dit wordt in stand gehouden door de cyclus van reïncarnaties. Het is Het Beest dat de menselijke ziel ertoe drijft om telkens terug te verlangen naar een emotioneel en zintuiglijk bestaan.

De verbaasde mensen, die niet in het boek van leven genoteerd zijn, houden zich niet bezig met zelfverwezenlijking.

Openbaringen 17 7 Toen zei de  engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien hoorns. 8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de  wereld in het  boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.’

Incarnaties

Hier dan een stukje wijsheid en inzicht. De zeven koppen (of heuvels) staan niet alleen symbool voor de zeven energiepunten in het lichaam, maar ook voor een serie van zeven incarnaties. Om de zelfverwezenlijking te voltooien, moet de Aspirant daar ten minste zeven levens volledig aan wijden. Deze levens, tussen de andere die niet op zelfrealisatie gericht zijn, worden hier Koningen genoemd.

De Aspirant uit de Apocalypse, Johannes, heeft kennelijk al vijf van deze Koningslevens doorlopen en is nu met de zesde bezig. Later in het verhaal (na duizend jaar) wordt de {583|Rode Draak} nog eens losgelaten en definitief verslagen; dat is het zevende leven van de Aspirant.

Openbaringen 17 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. ‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn  zeven koningen. 10 Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven.

De achtste koning

Het Beest bestaat uit schijnmaterie, die als restant overblijft na de reiniging van de ziel. Ophopend in de reeks van zeven incarnaties wordt het een eigen entiteit, de achtste koning. De tien horens representeren de vijf duale solaire krachten, die geen eigen binding hebben met het fysieke leven. Alleen door Het Beest kunnen ze tijdelijk (symbolisch: een uur) hun invloed laten gelden op de geïncarneerde mens en ‘koningen’ worden.

Openbaringen 17 11 Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden. 12 De tien hoorns die je zag zijn tien koningen die nu nog geen  koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest.