anta

Het nummer van Het Beest (666)

Openbaringen 13 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het  getal van  het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.

Al vanaf de eerste publicatie van de Apocalypse wordt er gespeculeerd over de betekenis van het hierboven genoemde getal. In sommige handschriften wordt het getal weergegeven met Chi Xi Stigma, ΧΞϚ, (chi Χ = 600; xi Ξ = 60; stigma Ϛ = 6), in andere wordt het voluit geschreven (εξακοσιοι εξηκοντα εξ, hexakosioi hexekonta hex). Het getal heeft een eigen Wikipedia-pagina en wie erop googelt, vindt veel meer dan 666 pagina’s die een meer of minder infantiele uitleg proberen te geven. Hier bij Happy Apocalypse leest u de werkelijke betekenis. Het komt immers aan op wijsheid.

Vóór de uitvinding van Arabische cijfers (1, 2, 3...) werden letters ook gebruikt om getallen weer te geven. De Romeinse cijfers zijn het meest bekend (MCMLXXII = 1972, DCLXVI = 666), maar Griekse en Hebreeuwse letters hebben ook een getalswaarde . Deze getalswaarden zijn nodig om het raadsel van het getal van Het Beest op te lossen.

Tabel 6 — Getalswaarden van Griekse letters

Vóór de uitvinding van Arabische cijfers werden letters ook gebruikt om getallen weer te geven.

α ΑAlfa1ι ΙIota10ρ ΡRho100
β ΒBeta2κ ΚKappa20σ ς ΣSigma200
γ ΓGamma3λ ΛLambda30τ ΤTau300
δ ΔDelta4μ ΜMu40υ ΥUpsilon400
ε ΕEpsilon5ν ΝNu50φ ΦPhi500
ς ϚStigma6ξ ΞXi60χ ΧChi600
ζ ΖZeta7ο ΟOmicron70ψ ΨPsi700
η ΗEta8π ΠPi80ω ΩOmega800
θ ΘTheta9ϟ ϞQoppa90ϡ ϠSampsi900

De Overwinnaar

Johannes geeft in zijn tekst een gedetailleerde maar zeer esoterische beschrijving van het menselijk lichaam. Om het Getal van Het Beest terug te vinden, moeten we het lichaam, met zijn aardse verleiding en zijn goddelijke streven zorgvuldig in kaart brengen.

De hoogste belofte van het menselijk streven staat in Op. 3:12.

Openbaringen 3 12 Wie  overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn  God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de  naam schrijven van mijn God en van (de naam van) de stad van mijn God, het nieuwe  Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de  hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

Degene die overwint wordt in het Grieks omschreven als O Nikon, de Overwinnaar. U kent dit woord van de Godin van de Overwinning Nike, of van de sportschoenen.

Kijk eens even naar de getalswaarde van dit woord.

Tabel 7 — De overwinnaar, ‘O Nikon’

De getalswaarden van het Griekse woord ‘O Nikon’

OOmicron70
NNu50
IIota10
KKappa20
OOmega800
NNu50
Totaal:1000

Epistemon

Vlak onder De Overwinnaar vinden we zijn belangrijkste instrument om overwinnaar te worden: intuïtieve goddelijke wijsheid, Epistemon. Bible Hub geeft daar een mooie omschrijving van: “Grondige kennis, door over lange termijn verworven inzicht, persoonlijke kennismaking. Het benadrukt verstand dat het gevolg is opstapeling van kennis op kennis, die de volgende fase van begrip ondersteunt.” Het komt in de Bijbel alleen voor in Jakobus 3:13 , waar het wordt afgezet tegen aardse wijsheden. De getalswaarde is verrassend.

Tabel 8 — Intuïtieve wijsheid, ‘Epistemon’

De getalswaarden van het Griekse woord ‘Epistemon’

EEpsilon5
PPi80
IIota10
STStigma6
EEta8
MMu40
OOmega800
NNu50
Totaal:999

Jezus

De naam van Jezus komt twaalf keer voor in de Apocalypse, en meer dan negenhonderd keer in het Nieuwe Testament. ‘Iesous’ is de Griekse vorm van Jehoshua/Joshua, wat ‘Jahweh redt’ betekent. De getalswaarden van dit woord is 888 en voor het oplossen van dit raadsel maken we alleen de stap van de letterlijke naar een symbolische betekenis. Wat betekent het als de wederkomst van Jezus plaatsvindt in onszelf? Een directe lijn met de goddelijke wereld wordt geopend en brengt ons een hoger bewustzijn met het vermogen tot hoger denken. Zie ook Bijbel: Kolossenzen 3:1-2 .

Het Kruis

Het is niet verwonderlijk dat het woord ‘Kruis ’ ook vaak voorkomt in het Nieuwe Testament. In veel gevallen refereert het ondubbelzinnig aan het houten martelwerktuig van de Romeinen, maar bijvoorbeeld in Bijbel: 1 Korintiërs 1 lijkt het een meer overdrachtelijke betekenis te hebben (gekregen). Kruis is in het Grieks ‘Stauros’. In esoterische zin refereert het aan de kruising van lunaire krachten (vertikaal) met solaire krachten (horizontaal). Zie ook de afbeelding onderaan deze pagina.

Het nummer van Het Beest

En zo komen we bij de meest interessante, want de meest raadselachtige. Het begrip ‘E Phren’ was al ruim voor de publicatie van de Apocalypse in gebruik bij de Oude Grieken. Bronnen: 1 , 2 , 3 , 4 . Het heeft twee hoofdbetekenissen. Enerzijds duidt het op de fysieke regio rond het middenrif (‘phren’ komt terug in ‘diafragma’) of het hart. Anderzijds duidt het (als hart) op de zetel van passie, emotie of het vermogen van waarnemen en beoordelen (verstand). Merk op dat de Grieken van mening waren dat deze vorm van verstand in de hartstreek huisde, en niet in het brein.

Dit klinkt op zichzelf nog vrij onschuldig, tot we deze vorm van ‘lager denken’ gaan afzetten tegen het ‘hoger denken’ dat eerder werd aangeduid met Iesous. Het fysieke denken, of dit nu gebeurt met de hersenen of met het hart, helpt ons te overleven in een omgeving die in beginsel vijandig is. Het heeft ons overvloed gebracht, welvaart, gezondheid, veiligheid en comfort. Tegelijk houdt de focus op deze zaken ons af van spirituele bezinning, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en versterking van onze band met het goddelijke. Dit gaat zo ver, dat grote groepen mensen tegenwoordig menen, dat de fysieke realiteit zoals we die met onze zintuigen waarnemen, de enige waarheid is, en de rest fantasie of illusie.

Daarom is het terecht dat Johannes hier de krachtige werking van het ‘lagere denken’ (nog eens versterkt door de drammerigheid van het ego in de hartstreek) aanmerkt als de belangrijkste bedreiging voor de zelfverwezenlijking van de mens (of mensheid; merk op dat er in het Grieks geen lidwoord staat: ‘er wordt anthrōpou/van mens/menselijks mee aangeduid’).

Openbaringen 18 14 Verloren zijn de vruchten waar je  hart naar uitging, verdwenen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij.

Begeerte, de opgerolde slang en gebrek aan zelfbeh

In Op. 18:14 helpt Johannes ons met de volgende. Hij schrijft dat na de val van de grote stad Jeruzalem (het achterlaten van het fysieke lichaam) onder meer de verlangens van de ziel verdwijnen. In Grieks gebruikt hij het woord ‘epithymia ’, begeerte. De vertalers geven er blijk van niet te begrijpen wat hier staat door deze verlangens aan het hart toe te kennen. Het gaat hier om de passies, emoties en verlangen die gegrond zijn in de buik.

Het woord Speirema geeft ons meer problemen. In Greek Word Study Tool: Speirema vinden we het woord ‘speiraimai’, wat ‘opgerold zijn’ betekent. Het gebrek aan vindplaatsen in andere Griekse teksten doet vermoeden dat Johannes hier een literaire vrijheid heeft genomen met de constructie van het woord ‘speirema’.  Het duidt op de energie die onderaan de ruggengraat ligt opgeslagen, opgerold als een slang, en die geactiveerd kan worden om alle energiepunten te verlichten (het openen van de zegels).

De Bijbel geeft twee vindplaatsen voor het woord ‘akrasia ’, overmaat, onmatigheid of gebrek aan zelfbeheersing.

Tabel 9 — De laatste zes sleutels

De getalswaarden van de Griekse woorden ‘Iesous’, ‘Stauros’, ‘I Phren’, ‘Epithumia’, ‘Speirema’ en ‘Akrasia’

IIota10STStigma6EEta8
EEta8AAlpha1PHPhi500
SSigma200UUpsilon400RRho100
OOmicron70RRho100EEta8
UUpsilon400OOmicron70NNu50
SSigma200SSigma200
Totaal:888Totaal:777Totaal:666
EEpsilon5SSigma200AAlpha1
PPi80PPi80KKappa20
IIota10EEpsilon5RRho100
THTheta9IIota10AAlpha1
UUpsilon400RRho100SSigma200
MMu40EEta8IIota10
IIota10MMu40AAlpha1
AAlpha1AAlpha1
Totaal:555Totaal:444Totaal:333

Symbolische punten in het lichaam en hun getalswaarden ‘Kaart’ van de tien magische energiepunten in het lichaam: van de Overwinnaar (1000), via Het Beest (666) tot aan de onmatigheid (333)