anta

Astrologie en de ontwikkeling van de psyche

De schepping van de mens is een gefaseerd proces, dat nog steeds gaande is en waar de mens zelf een belangrijke rol in heeft. Verschillende aspecten van de mens zijn tot bestaan gebracht door de scheppende god in samenwerking met zijn helpers volgens een ingewikkeld proces, dat onder meer beschreven is in {549}.

De mens is meer dan een fysiek aards lichaam; hij is samengesteld uit verschillende lichamen van diverse aard en ‘materiaal’. De geest ({556}) is ingeblazen door een van de hogere goden en de {540|psyche} ontwikkelt zich onder invloed van de ‘Koningen van de hemel’, de planeten.

Hieronder worden de fasen beschreven die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Het gaat dus uitdrukkelijk alleen om de ontwikkeling van de psyche; de fysieke ontwikkeling van de mens is uitvoerig beschreven door evolutiebiologen. De psyche van de mens ontwikkelt zich parallel aan de leefomstandigheden van de fysieke mens. De ontwikkeling begint bij de binding van de goddelijke Mens (geschapen naar Gods evenbeeld) aan zijn materiële aardse verschijning. Telkens als een volgende planeet zich over de mens ontfermt, breekt een nieuwe fase in zijn ontwikkeling aan.

De maan (Selene) staat symbool voor de oersubstantie waar de spirituele mens van gemaakt is, de goddelijke Psyche, die wel bestaat, maar niet (vanzelf) doordringt in het gewone dagbewustzijn. Dit onbewuste bestaat uit een persoonlijk deel en een collectief deel. In de astrologie representeert de maan de onbewuste inhouden van de mens. Ze zegt iets over hoe iemand geconditioneerd handelt op zoek naar veiligheid en geborgenheid. Vanaf het begin van de menselijke soort is de psyche gevormd door de dreiging van de omgeving en de drang tot overleven. Hoewel het gedrag steeds verfijnder is geworden, ligt deze oorsprong nog altijd in het onbewuste opgeslagen.

Mercurius staat bekend als de boodschapper van de goden, degene die de communicatie verzorgt tussen de goddelijke wereld en de aardse materiële realiteit. In psychisch opzicht legt hij verbinding tussen het onbewuste, het verborgen goddelijke in ons zelf, en ons dagbewustzijn. In sociale context beïnvloedt hij de verbindingen tussen mensen, op een neutrale wijze, zonder emotie. Hij wordt ook geassocieerd met taal, dat voorwaarde is voor de vaardigheid om te denken. Wie Mercurius voor zich laat werken, krijgt toegang tot zijn eigen goddelijk denkvermogen. Deze planeet/god is daarmee essentieel in het bewustwordingsproces van de mens.

Venus en Aphrodite zijn de godinnen van de liefde. In het begin van het menselijk bestaan kwam daar nog niet veel romantiek aan te pas. De vroege mens was op zoek naar veiligheid en vond deze in de groep. De identificatie met de groep was zo sterk, dat er nauwelijks onderscheid leek tussen het individu en zijn stam. Er zijn nog steeds culturen op aarde waarin de groep belangrijker is dan het individu.

In een latere fase kwam er ruimte voor individuele liefde, die niet gebaseerd was op verwantschap. Wie Venus de ruimte geeft, en op vrijwillige basis de liefde toelaat in de verbinding met anderen, ontdekt de creërende kracht die van deze goddelijke liefde uitgaat. De keel die de stem voortbrengt verandert daarmee in een scheppend orgaan.

In de astrologie wordt de zon (Helios) vereenzelvigd met het ego, met de ware persoonlijkheid. Het teken waarin de zon staat bij de geboorte bepaalt het sterrenbeeld dat het individu het meest representeert. Jezus Christus wordt geassocieerd met de zon, en is daarmee niet alleen zonnegod, maar ook de god van het individualisme. Wie zijn ego beteugelt en vanuit zijn hart rechtstreeks contact maakt met de god van de zon, krijgt toegang tot directe goddelijke kennis. Wat dat is? Het direct begrijpen van de waarheid zonder waarneming of redenering., zuivere intellectuele schittering.

In de tijden dat de mens zich veilig voelde binnen de (Venus-)groep, kreeg hij een prikkeling om meer zijn eigen wil te volgen. Mars is daar de representant van. Met zijn tweesnijdende zwaard jaagt hij zijn persoonlijke (creatieve) doelen na en bakent hij zijn eigen lichamelijke sfeer af. Hij kan zijn wapen echter ook gebruiken om waarheid van leugen te scheiden en zo niet alleen zijn materiële, maar ook zijn spirituele doelen te dienen. Wie Mars inzet om niet zijn omgeving, maar zijn eigen natuur te overwinnen, krijgt toegang tot de geheime (esoterische) kennis.

In de situatie waarbij Venus (de groep) en Mars (het individu) met elkaar in strijd raken, treedt Jupiter op als scheidsrechter. Hij verbindt de dualiteit van Venus en Mars.  En verruimt het menselijk zijn. De psyche wordt verrijkt met religieus, hoger en dieper besef. Impulsen worden ondergeschikt gemaakt aan morele, sociale en religieuze regels. Jupiter helpt de mens te streven naar een onafhankelijkheid van het lichaam door wilskracht, metafysiek en geestelijkheid. Het instrument dat daarbij typisch het zijne is, is de rede. Vergeet nooit dat het vermogen om logica, denkkracht en rede in te zetten bij het beoordelen van de wereld de mens ook door de goden gegeven is.

Saturnus komt er aan te pas als er conflicten ontstaan tussen de vorige drie krachten. De drang van de groep, de wil van het individu en de logische redelijkheid kunnen elkaar soms flink in de weg zitten. Hier een evenwicht in vinden is een belangrijke stap in de vervolmaking van de mens. Dit vergt een proces van bewustwording van de strijdigheid van de driften veiligheid, individualiteit en spirituele waarden. In astrologische zin moet de mens leren keuzes te maken, wat onvermijdelijk leidt tot het “leerproces van de pijn”. Wie inzicht verwerft in oorzaak en gevolg, eigen verantwoordelijkheid neemt en innerlijk normbesef ontwikkelt, wordt beste vrienden met Saturnus. Het spreekt voor zich dat dit uitstekende intellectuele vaardigheden vereist, alsook een goed geheugen en een kalme inborst.

De zevens sterren schijnen op de zeven kandelaars

Afmetingen en onderlinge afstand van de planeten op schaal Voor de duidelijkheid: de planeten verschillen behoorlijk in grootte en de afstand tot de zon verschilt enorm.

Navigatie